post

การทดสอบความชื้นพื้นปูน Moisture Content ก่อนการทาสีอีพ็อกซี่

การทดสอบความชื้นพื้นปูน Moisture Content ของพื้นปูนก่อนการทาสีอีพ็อกซี่นั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ หากเราไม่รู้หรือไม่มีการทดสอบความชื้นของคอนกรีตแล้ว การทาสีอีพ็อกซี่หรือสีอื่นลงไปก็มีแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดการหลุดร่อนและสร้างปัญหาใหญ่ให้กับเราในอนาคต

การทดสอบความชื้นพื้นปูนคือการวัดค่า “Moisture Vapor Transmission” การไหลผ่านของไอความชื้นจากผิวดินข้างล่างขึ้นมาที่ผิวคอนกรีต เป็นสภาวะของการปรับสมดุลของความชื้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นระหว่างความชื้นในผิวดินกับผิวคอนกรีต เช่น ถ้าอุณหภูมของผิวคอนกรีตแห้งกว่าที่พื้นดิน ความชื้นก็จะทำการปรับสมดุลโดยการดันชื้นจากดินผ่านเข้ามาผิวหน้าปูน เป็นต้น

พื้นคอนกรีตดูเหมือนแข็งและมีความหนาแนานสูงแต่ที่จริงแล้วคอนกรีตก็เหมือนฟองน้ำนี่เอง มีรูพรุนมาก ทำให้เกิดการดูดซับหรือซึมผ่านของน้ำได้ ดังนั้นเมื่อมีไอน้ำหรือหรือความชื้นที่ใต้ดินติดกับผิวคอนกรีตก็สามารถซึมผ่านผิวคอนกรีตด้วยกระบวนการ “Hydrostatic Pressure” ได้ แต่เมื่อเราทำการทาสี Epoxy หรือสีอื่นทับลงที่ผิวคอนกรีต พื้นพวกนี้ไม่ยอมให้ความชื้นหรือไอไหลผ่านได้เพราะผิวสารเคลือบพื้นไม่มีรูพรุน ความชื้นจึงพยายามดันผ่านฟิล์มสีออกมา จึงทำให้เกิดการฟอง บวมและสีหลุดร่อน

วิธี วัด ความชื้น คอนกรีต

การทดสอบความชื้นพื้นปูน สามารถทำได้ด้วยกันหลายวิธี เช่น การสังเกตุดวยตาเปล่าบนพื้นคอนกรีต การทดสอบด้วยเครื่อง “Protimeter” การตรวจสอบด้วยวิธีมาตรฐาน “ASTM-D-4263, Plastic Sheet Test” และสุดท้ายการทดสอบด้วย “Calcium Chloride” ซึ่งเป็นวิธีที่บอกค่าความชื้นออกมาเป็นค่าแน่นอน

การทดสอบความชื้นพื้นปูน ด้วยการสังเกตุด้วยตาเปล่านั้น สามารถทำไดโดยให้ทำการสังเกตุลักษณะของพื้นปูนว่ามีคลาบขาวของปูนหรือเปล่า ซึ่งคลาบขาวนี้เราเรียกว่า “Efforescense” วึ่งเกิดจากความชื้นที่ไหลผ่านคอนกรีตแล้วเกิดการควบแน่นของไอน้ำ เกิดเป็นคลาบของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

การทดสอบความชื้นพื้นปูนด้วยวิธีมาตรฐานสากล ด้วยวิธี “ASTM-D-4263, Plastic Sheet Test” เป็นการทดสอบโดยการคลุมแผ่นลาสติกขนาดกว้าง 16 นิ้ว ยาว 16 นิ้ว แล้วลงบนพื้นปูนแล้วทำการซิลด้วยกระดาษกาวระหว่างแผ่นพลาสติคและผิวคอนกรีตให้แน่น ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วทำการสังเกตุผล มีความชื้นไหลผ่านมาผิวคอนกรีตหรือไม่โดยการดูจากว่า มีหยดนำ้ที่เกิดจากควบแน่นของไอน้ำที่ผิวพลาสติคหรือเปล่า หากพบแสดงว่าพื้นปูนมีความชื้นสูง ควรใช้ระบบสีเฉพาะหรือที่บริษัทสีแนะนำในการทาสีพื้น หากไม่พบหยดนำ้แสดงว่าพื้นมีความชื้นต่ำ สามารถทำการเคลือบพื้นด้วยวิธีะรรมดาได้

หากไม่แน่ในหรือเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ผล การทดสอบความชื้นพื้นปูนด้วยวิธีข้่้างต้น ท่านสามารถทดสอบด้วยวิธี Calcium Chloride Method” ซึ่งผลวัดค่าการทดสอบจะออกมาเป็นตัวเลข คือ หากค่าการทดสอบได้ค่าน้อยกว่า 4 lbs/1,000 ft2/24 hrs แสดงว่าพื้นมีความชื้นปูนต่ำ ท่านสามารถทำการทาสี Epoxy ได้เลย หากผลการได้สอบได้ค่ามากกว่านั้น ให้ท่านติดต่อฝ่าย Technical Support ของบริษัท VIC เพื่อขอคำแนะนำระบบสี Epoxy ที่เหมาะสมในการเคลือบพื้น

เครื่องมือวัดความชื้นคอนกรีต

เครื่องมือที่ใช้เช็ความชื้นในตลาดมีอยู่หลายตัว แต่ที่ “Prometer Mini” เป็นเครื่องมือเราแนะนำให้ใช้เพราะจากค่าความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ จากประสบการณ์ใช้เครื่องรุ่นนี้มาไม่เคยเจอปัญหาการ Error ครับ ใช้งานได้ การใช้เครื่องมือสำคัญคือวิธีการวัดค่าและการแปล วิเคราะห์ข้อมูลมาใช้

ค่าความชื้นคอนกรีต ที่เหมาะกับการ ทาสีพื้น Epoxy

การวัดค่าความชื้น ใน วัสดุ คอนกรีตจะได้ค่าออกมา 3 ช่วง ได้แก่ พื้นคอนกรีตชื้นน้อย พื้นคอนกรีตชื้นปากลางและพื้นคอนกรีตมีความชื้นสูง เราจะมาลงรายละเอียดแต่ละช่างว่า ความชื้นคอนกรีตช่วงไหนเหมาะกับการทำพื้น Epoxy

    • ควมชื้นปูนต่ำ ค่าการวัดจะประมาณ 0% ถึง 12% เครื่องมือวัดจะแสดงสัญลักษณ์สีเขียว ความชื้นช่วงนี้เหมาะกับการทำพื้น Epoxy ได้ดี
    • ความชื้นปูนปานกลาง ค่าการวัดจะประมาณ 12.1% ถึง 20% เครื่องมือวัดจะแสดงสัญลักษณ์สีส้ม ความชื้นช่วงนี้สามารถทำพื้น Epoxy ได้ดีแต่ต้องใช้รองพื้นที่เหมาะสม
    • ความชื้นปูนสูง ค่าการวัดจะประมาณ มากกว่า 20% เครื่องมือวัดจะแสดงสัญลักษณ์แดง ความชื้นช่วงนี้ไม่เหมาะที่ทำการเคลือบพื้นด้วย สี Epoxy ความชื้นจะเป็นสาเหตุให้พื้นอีพ็อกซี่หลุดร่อนได้ในอนาคต เราสารถเลือกใช้วัสดุอื่นทดแทน ยกตัวอย่าง พื้ PU Concrete

วัด ความชื้น ผนัง ก่อน ทาสี

กล่าวโดยสรุป การทดสอบความชื้นพื้นปูนคือการไหลผ่านของไอความชื้นจากผิวดินข้างล่างขึ้นมาที่ผิวคอนกรีต “Moisture Vapor Transmission” ค่าความชื้นเป็นสภาวะของการปรับสมดุลของความชื้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้นระหว่างความชื้นในผิวดินกับผิวคอนกรีต สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือ การสังเกตุและการใช้สารเคมีตรวจสอบ เมื่อเราได้ค่าความชื้นคอนกรีตแล้วก็สามารถเลือกระบบการทำพื้น Epoxy ให้เหมาะกับคอนกรีตได้การทาสีพื้นด้วยสีอีพ็อกซี่นั้น ท่านต้องรู้ค่าความชื้นของพื้นคอนกรีตก่อนทำการทาสีทุกครั้ง เพื่อเป็นการมั่นใจว่าสีจะไม่หลุดร่อนและยืดอายุการใช้งาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดต่อฝ่าย Technical Support เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางนี้

Technical Support: 086-5154601

Office: 02-0476375

Mobile: 061-9262926

Line id: vic5979

M: info@vic-coatings.com

Fax: 02-0061923

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>